Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá

Quyển sách có 158  trang bao gồm các nội dung như sau:

Lời nói đầu

Chương 1. Phương pháp nghiên cứu môi trường sống của thủy sinh vật

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu đa dạng sinh học

Chương 3: Phương pháp đánh giá trữ lượng cá và dự báo nguồn lợi thủy sản

Chương 4. Một số lý thuyết thống kê cơ bản và phần mềm ứng dụng xử lý thông tin trong nghiên cứu nghề cá

Link tài liệu tại TTTT-TV: http://opac.huaf.edu.vn:88/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9322

Compare

Additional information

Tác giả

ồng chủ biên: Trương Văn Đàn, Mạc Như Bình; Nguyễn Quang Lịch…[và những người khác]

Năm xuất bản

2020

Nhà xuất bản

Đại học Huế

Tình trạng

Reviews

There are no reviews yet.

Add Your Review

Be the first to review “Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá”

Your Review