SttMã môn họcTên môn học
AKIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
ILý luận chính trị
1CTR1016Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1
2CTR1017Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh
4CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
IITin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường
5CBAN10304Hóa học
6CBAN11803Sinh học
CBAN11902Tin học
8CBAN12002Toán cao cấp
9CBAN12202Toán thống kê
10CBAN12302Vật lý
11NHOC15302Sinh thái và môi trường
IIIKhoa học xã hội và nhân văn
12KNPT14602Xã hội học đại cương
13TNMT29402Nhà nước và pháp luật
BKIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
IKiến thức cơ sở ngành
14NHOC31172Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vật
15NHOC31201Thực hành thổ nhưỡng và phân bón
16NHOC31082Thổ nhưỡng
17NHOC20902Chọn tạo giống cây trồng
18LNGH31102Khí tượng
19NHOC31151Thực hành giống cây trồng
20NHOC31262Vi sinh vật học trong trồng trọt
21NHOC21902Di truyền thực vật
22NHOC22502Hóa sinh thực vật
23NHOC31022Sinh lý thực vật
24NHOC24402Phân bón
25NHOC31012Nguyên lý kỹ thuật canh tác
26NHOC24802Phương pháp tưới tiêu
27NHOC21602Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật
28NHOC22202Giá thể và dinh dưỡng cây trồng
IIKiến thức ngành
29NHOC24002Kỹ thuật trồng rau
30NHOC23702Kỹ thuật trồng cây ăn quả
31NHOC25502Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
32NHOC24702Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
33NHOC21802Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng
34NHOC31141Thực hành công nghệ sinh học
35NHOC23902Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh
36NHOC21502Côn trùng nông nghiệp
37NHOC20102Bệnh cây
38NHOC31092Thực hành bảo vệ thực vật
39NHOC24902Quản lý cây trồng tổng hợp
40NHOC28903Cây lương thực
41NHOC31132Thực hành cây lương thực
NHOC31122Thực hành cây công nghiệp
43NHOC28805Cây công nghiệp
44NHOC31252Trồng cây trong nhà có mái che
45NHOC28502Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt
46NHOC26302Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn
47NHOC29902Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu
48NHOC21702Công nghệ sản xuất giống cây trồng
49NHOC25602Sức khỏe hạt giống
50NHOC22702Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng
51NHOC23802Kỹ thuật trồng cây không đất
52NHOC23502Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm
53NHOC21202Cỏ dại
54NHOC25102Quản lý dịch hại tổng hợp
IIIKiến thức bổ trợ
55KNPT21602Kỹ năng mềm
56KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án
57KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học
58KNPT21202Kinh tế nông nghiệp
IVThực tập nghề nghiệp
59NHOC27201Tiếp cận nghề Khoa học cây trồng
60NHOC31053Thao tác nghề
61NHOC31236Thực tế nghề
VKhóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
62NHOC23110Khóa luận tốt nghiệp
63NHOC27706Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp
64NHOC28402Trang trại tổng hợp  
65NHOC29102Chuyên đề Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng
X