SttMã môn họcTên môn học
A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
ILý luận chính trị
1CTR1012Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3CTR1053Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
4CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh
IITin học, Khoa học tự nhiên, Sinh thái môi trường
8CBAN10304Hóa học
9CBAN11902Tin học
5CBAN12002Toán cao cấp
6CBAN12202Toán thống kê
7CBAN12302Vật lý
10NHOC15302Sinh thái và môi trường
IIIKhoa học xã hội và nhân văn
11KNPT14602Xã hội học đại cương
12TNMT29402Nhà nước và pháp luật
B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
IKiến thức cơ sở ngành
13NHOC31082Thổ nhưỡng
14TNMT25404Trắc địa
15TNMT31053Trắc địa thực hành
16TNMT10202Bản đồ học
17TNMT20102Bản đồ địa chính
18TNMT31033Thực hành xây dựng bản đồ
19TNMT25802Pháp luật đất đai
20TNMT21403Hệ thống thông tin địa lý
21TNMT31042Trắc địa ảnh
22TNMT23202Quản lý nguồn nước
23TNMT21302Hệ thống định vị toàn cầu
24KNPT28502Quản lý trang trại
25NHOC31002Kỹ thuật trồng trọt
26LNGH31102Khí tượng
IIKiến thức chuyên ngành
27TNMT25203Tin học chuyên ngành quản lý đất đai
28TNMT20602Đánh giá đất
29TNMT23704Quy hoạch tổng thể
30TNMT23103Quản lý hành chính về đất đai
31TNMT29303Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản
32TNMT29903Thực hành đăng ký thống kê đất đai và bất động sản
33TNMT23604Quy hoạch sử dụng đất
34TNMT31013Thực hành quy hoạch
35TNMT23403Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn
36TNMT21503Hệ thống thông tin nhà đất
37TNMT21102Định giá đất
38TNMT31063Viễn thám
39TNMT20702Đánh giá tác động môi trường
40TNMT27402Quản lý xây dựng đô thị
41TNMT24402Thị trường bất động sản
42TNMT29502Quản lý đất ngập nước
43TNMT22002Kinh tế đất
44TNMT24002Tài nguyên đất đai
45TNMT23002Quản lý đất nông nghiệp bền vững
46TNMT23802Suy thoái và phục hồi đất
47TNMT26202Định giá bất động sản
48TNMT27302Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
IIIKiến thức bổ trợ
49KNPT21602Kỹ năng mềm
50KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án
51TNMT11002Địa lý kinh tế
52KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học
IVThực tập nghề nghiệp
53TNMT25101Tiếp cận nghề quản lý đất
54TNMT29803Thao tác nghề Quản lý đất
55TNMT24703Thực tế nghề Quản lý đất
VKhóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
56TNMT21910Khóa luận tốt nghiệp Quản lý đất
57TNMT28506Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp quản lý đất
58TNMT29202Thanh tra đất đai
59TNMT29102Bồi thường giải phóng mặt bằng
X