SttMã môn họcTên môn học
A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
ILý luận chính trị
1CTR1012Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2CTR1013Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3CTR1022Tư tưởng Hồ Chí Minh
4CTR1033Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
IITin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường
5CBAN12002Toán cao cấp
6CBAN12202Toán thống kê
7CBAN10304Hóa học
8CBAN12302Vật lý
9CBAN11902Tin học
10CBAN11803Sinh học
11TSAN15802Sinh thái thủy sinh vật
IIKhoa học xã hội và nhân văn
12TNMT29402Nhà nước và pháp luật
13KNPT14602Xã hội học đại cương
B. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
I. Kiến thức cơ sở ngành
14TSAN31294Sinh vật thuỷ sinh
15TSAN31014Hóa sinh động vật thủy sản
16TSAN29903Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
17TSAN21302Di truyền và chọn giống thủy sản
18TSAN25702Sinh lý động vật thủy sản
19TSAN24802Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
20TSAN23702Mô phôi học động vật thủy sản
21TSAN23802Ngư loại học
22TSAN29403Đa dạng sinh học và phát triển bền vững
23TSAN31202Phân loại giáp xác và động vật thân mềm
24TSAN31002Độc chất học thủy sản
25TSAN28802Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
II. Kiến thức chuyên ngành
26TSAN31332Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thuỷ sản
27TSAN25502Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản
28TSAN27102Vi sinh vật thủy sản
29TSAN31112Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt
30TSAN29303Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sản
31TSAN21402Dịch tễ học thủy sản
32TSAN31052Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
33TSAN31123Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
34TSAN23002Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
35TSAN23202Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
36TSAN31152Kỹ thuật trồng rong biển
37TSAN20302Bệnh học thuỷ sản
38TSAN31092Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
39TSAN31132Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản
40TSAN31142Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh
41TSAN22202Hệ thống nuôi trồng thủy sản
42TSAN24402Phương pháp khuyến ngư
43TSAN31222Phương pháp nghiên cứu sinh học cá
44TSAN31042Kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn
45TSAN31242Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản
46TSAN31032Kinh tế nghề cá
47CNTY26302Kỹ thuật chăn nuôi
48TSAN31393Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực thủy sản
49TSAN21902Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản
50TNMT22402Luật và các điều ước thủy sản
III. Kiến thức bổ trợ
51KNPT21602Kỹ năng mềm
52KNPT24802Xây dựng và quản lý dự án
53KNPT23002Phương pháp tiếp cận khoa học
54TSAN31372Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thủy sản
IV. Thực tập nghề nghiệp
55TSAN26701Tiếp cận nghề
56TSAN31315Thao tác nghề nuôi trồng thuỷ sản
57TSAN31356Thực tế nghề
V. Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
58TSAN22610Khóa luận tốt nghiệp NTTS
59TSAN27206Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp NTTS
60TSAN27302Tổng hợp kiến thức cơ sở NTTS
61TSAN27402Tổng hợp kiến thức chuyên ngành NTTS
X